ฒ thai character tamed lion


teammates


  • ⣿ cornchak
  • ᐇ duckmedic
  • ⑬ mbingo
  • ⬢ zonotope
  • ꗃ thegreatescaper
PuzzleWrong guessesUnlock timeTime to solveSolve time
Par Re-sing0Oct 1, 4:00 PM PDT20 min, 24 secOct 1, 4:20 PM PDT
Guessing Game0Oct 1, 4:20 PM PDT13 min, 34 secOct 1, 4:33 PM PDT
Itinerary0Oct 1, 4:00 PM PDT48 min, 44 secOct 1, 4:48 PM PDT
Nonodropmasyu0Oct 1, 4:20 PM PDT49 min, 24 secOct 1, 5:09 PM PDT
Tunnel of Lust2Oct 1, 4:49 PM PDT28 min, 21 secOct 1, 5:17 PM PDT
The Shooting Gallery0Oct 1, 5:17 PM PDT6 min, 29 secOct 1, 5:23 PM PDT
Entanglement1Oct 1, 5:23 PM PDT14 min, 7 secOct 1, 5:38 PM PDT
Magical1Oct 1, 5:23 PM PDT14 min, 17 secOct 1, 5:38 PM PDT
All That’s Left To Do is Extract3Oct 1, 5:38 PM PDT46 min, 26 secOct 1, 6:24 PM PDT
🔗2Oct 1, 6:25 PM PDT1 hour, 3 min, 55 secOct 1, 7:29 PM PDT
The Bazaar1Oct 1, 6:25 PM PDT2 hours, 50 min, 57 secOct 1, 9:16 PM PDT
Beep Arcade8Oct 1, 7:29 PM PDT2 hours, 16 min, 40 secOct 1, 9:45 PM PDT
Marquee Fonts0Oct 1, 9:16 PM PDT3 hours, 7 min, 5 secOct 2, 12:23 AM PDT
Solving Pumpkin Patch with NO Given Pumpkins?!0Oct 1, 5:38 PM PDT7 hours, 43 min, 23 secOct 2, 1:21 AM PDT
Menagerial Problems2Oct 1, 5:38 PM PDT8 hours, 7 min, 56 secOct 2, 1:46 AM PDT
Souvenir Photos0Oct 1, 9:46 PM PDT4 hours, 38 min, 15 secOct 2, 2:24 AM PDT
Karaoke Machine0Oct 1, 9:46 PM PDT4 hours, 47 min, 37 secOct 2, 2:33 AM PDT
Time of Your Life3Oct 2, 1:21 AM PDT9 hours, 23 min, 4 secOct 2, 10:44 AM PDT
Symbolic Table0Oct 2, 1:46 AM PDT9 hours, 12 min, 5 secOct 2, 10:58 AM PDT
Oxford Fiesta1Oct 2, 12:23 AM PDT12 hours, 6 min, 20 secOct 2, 12:30 PM PDT
Whirring of the Wheels2Oct 2, 10:44 AM PDT2 hours, 23 min, 30 secOct 2, 1:08 PM PDT
Hexes and Spells4Oct 2, 12:30 PM PDT1 hour, 32 min, 19 secOct 2, 2:02 PM PDT
Suspicious Partner6Oct 1, 5:38 PM PDT22 hours, 27 min, 59 secOct 2, 4:06 PM PDT
The Directory0Oct 2, 2:02 PM PDT3 hours, 2 min, 42 secOct 2, 5:05 PM PDT
Remember to Hydrate!0Oct 2, 1:08 PM PDT5 hours, 6 min, 11 secOct 2, 6:14 PM PDT
Fun Testing softWare0Oct 2, 5:05 PM PDT2 hours, 36 min, 55 secOct 2, 7:42 PM PDT
Ring Toss2Oct 2, 2:33 AM PDT18 hours, 10 min, 36 secOct 2, 8:44 PM PDT
Plagiarism4Oct 2, 1:08 PM PDT7 hours, 38 min, 42 secOct 2, 8:47 PM PDT
Contortionist's Act1Oct 2, 8:44 PM PDT1 hour, 21 min, 0 secOct 2, 10:05 PM PDT
Human Pyramid1Oct 2, 7:42 PM PDT3 hours, 49 min, 24 secOct 2, 11:32 PM PDT
Monster Bash0Oct 2, 6:15 PM PDT5 hours, 52 min, 58 secOct 3, 12:08 AM PDT
Global Gift Shop3Oct 2, 10:44 AM PDT15 hours, 7 min, 55 secOct 3, 1:52 AM PDT
The Mystical Plaza0Oct 2, 12:30 PM PDT13 hours, 55 min, 8 secOct 3, 2:25 AM PDT
The Sword Swallowers1Oct 2, 8:47 PM PDT6 hours, 34 min, 4 secOct 3, 3:21 AM PDT
Pendulum Ride0Oct 2, 2:24 AM PDT25 hours, 0 min, 25 secOct 3, 3:24 AM PDT
DC Meet and Greet3Oct 2, 1:46 AM PDT26 hours, 2 min, 2 secOct 3, 3:48 AM PDT
Mystery Manor0Oct 2, 4:06 PM PDT12 hours, 36 min, 0 secOct 3, 4:42 AM PDT
Unhealthy3Oct 2, 10:58 AM PDT21 hours, 23 min, 30 secOct 3, 8:21 AM PDT
Light Show0Oct 2, 4:06 PM PDT19 hours, 10 min, 38 secOct 3, 11:17 AM PDT
Quick Response1Oct 2, 7:42 PM PDT18 hours, 14 min, 49 secOct 3, 1:57 PM PDT
Single Elimination5Oct 2, 8:47 PM PDT17 hours, 48 min, 13 secOct 3, 2:35 PM PDT
Tumbled Tower0Oct 2, 6:15 PM PDT20 hours, 24 min, 35 secOct 3, 2:39 PM PDT
Hall of Mirrors0Oct 3, 1:57 PM PDT54 min, 51 secOct 3, 2:52 PM PDT